Der var engang …

Politikerne vil lave yderligere forringelser af almindelige borgeres retssikkerhed – og det er ikke et eventyr, der ender godt

Alle Folketingets partier har indgået en aftale om Domstolenes økonomi 2024-27. Som led heri er aftalepartierne enige om at foretage Forenklinger i retsplejen. Blandt de forslag som er fremkommet til at opnå dette er navnlig 2, der berører almindelige borgeres retssikkerhed ved at gøre deres “Access to Justice” endnu vanskeligere. Man vil således udvide området for den i praksis advokatløse Småsagsproces fra 50.000 kr. til 100.000 kr. og man vil begrænse muligheder for uden procesbevilling at kunne appellere sager fra 20.000 kr. til 50.000 kr. og endelig vil man afskære appel af Familieretsafgørelser om samvær.

Justitsministeren har lavet et udkast til et lovforslag, der udmønter den politiske aftale. Du kan læse den politiske aftale her, bilaget med forenklingsforslagene her og lovforslaget her.

Telefonretshjælpen har afgivet et høringssvar til lovudkastet hvori vi, for de forhold, der navnlig vedrører vores rådsøgende, forsøger at appellere til lidt anstændighed og opfordrer til at politikerne afviser yderligere forringelser for nogle megen beskedne økonomiske besparelse. Du kan læse vores høringssvar her.

God læselyst.