Om at bo til leje

At bo til leje

Lejeret er et klassisk eksempel på kontraktsret, hvor to parter, udlejer og lejer, indgår en aftale/kontrakt med hinanden om at lejer skal leje af udlejer.

Der er ikke aftalefrihed mellem parterne, da der er vedtaget lovregler, der i nogen grad regulerer parternes forhold, idet nogle af reglerne har forrang frem for parternes aftale, og andre af reglerne gælder, hvis parterne ikke har indgået anden aftale med hinanden.

Loven og parternes aftale fastlægger de rettigheder og pligter, der gælder for parterne i retsforholdet.

At bo til leje defineres normalt som brug af hus eller husrum mod vederlag. Vederlaget er typisk penge, men kan være andet f.eks. leje.

Leje/fremleje

Leje kan være almindelig leje, hvor en lejer og en ejer indgår aftale om brug af ejers husrum. Leje kan også være fremleje, hvor en lejer (fremlejegiver) viderelejer husrum (helt eller delvis), som ejes af en anden, ud til en anden lejer (fremlejetager). Fremleje er f.eks. hvor en lejer af en lejlighed lejer et enkeltværelse ud til en studerende.

Regler om at bo til leje

Private lejemål

For alle private lejemål gælder, ud over det aftalte, de regler, der fremgår af Lejeloven, der regulerer retsforholdet mellem lejer og udlejer. Bemærk, at der er kommet en ny lejelov pr. 1. juli 2022 hvor de fleste bestemmelser har fået andre §-numre. Derudover gælder Boligforholdsloven, der regulerer de offentllgretlige regler omkring lejeboliger og lejeforhold mv.

Almene boliger

Hvis man bor til leje i ved en boligforening eller tilsvarende gælder Almenlejeloven.

Emner

Her er forskellige indlæg om at bo til leje. I det følgende er der fokuseret på lejers forhold, navnlig lejere i private lejeforhold. Det har i nogen grad været nødvendigt med visse generaliseringer og forenklinger.

Så ring til Telefonretshjælpen på 88 44 21 10 for supplerende hjælp og råd til dine konkrete spørgsmål.

 1. Skal der altid udarbejdes en skriftlig lejekontrakt for at lejeaftalen er gyldig?
 2. Bor du til leje i en lejlighed eller i et værelseslejemål?
 3. Hvis flere skal dele en lejlighed
 4. Kan man bo til leje i en kælder?
 5. Er udlejer overhovedet udlejer?
 6. Hvor meget må udlejer kræve i depositum mv.?
 7. Indflytningen
 8. Lejers brug af det lejede
 9. Udlejers adgang til at udføre arbejder i det lejede
 10. Vedligeholdelse i lejeperioden
 11. Betaling af leje mv. 
 12. Manglende rettidig betaling af leje mv.
 13. Lejemålets varighed
 14. Lejers fraflytning i utide
 15. Forbrug
 16. Indsigelse mod forbrugsregnskabet
 17. Udlejer sælger, dør eller går konkurs
 18. Lejens størrelse
 19. Lejers overdragelse af lejemålet til andre
 20. Ændringer i lejemålet
 21. Udlejers opsigelse/ophævelse