Om at bo til leje

At bo til leje

Lejeret er et klassisk eksempel på kontraktsret, hvor to parter, udlejer og lejer, indgår en aftale/kontrakt med hinanden om at lejer skal leje af udlejer.

Der er ikke aftalefrihed mellem parterne, da der er vedtaget lovregler, der i nogen grad regulerer parternes forhold, idet nogle af reglerne har forrang frem for parternes aftale, og andre af reglerne gælder, hvis parterne ikke har indgået anden aftale med hinanden.

Loven og parternes aftale fastlægger de rettigheder og pligter, der gælder for parterne i retsforholdet.

At bo til leje defineres normalt som brug af hus eller husrum mod vederlag. Vederlaget er typisk penge, men kan være andet f.eks. leje.

Leje/fremleje

Leje kan være almindelig leje, hvor en lejer og en ejer indgår aftale om brug af ejers husrum. Leje kan også være fremleje, hvor en lejer (fremlejegiver) viderelejer husrum (helt eller delvis), som ejes af en anden, ud til en anden lejer (fremlejetager). Fremleje er f.eks. hvor en lejer af en lejlighed lejer et enkeltværelse ud til en studerende.

Regler om at bo til leje

Private lejemål

For alle private lejemål gælder, ud over det aftalte, de regler, der fremgår af Lejeloven. For mange lejemål, de fleste, gælder tillige Boligreguleringsloven, navnlig om beregning af størrelsen af den lovlige leje.

Almene boliger

Hvis man bor til leje i ved en boligforening eller tilsvarende gælder Almenlejeloven.

Emner

Her er forskellige indlæg om at bo til leje. I det følgende er der fokuseret på lejers forhold, navnlig lejere i private lejeforhold. Det har i nogen grad været nødvendigt med visse generaliseringer og forenklinger.

Så ring til Telefonretshjælpen på 88 44 21 10 for supplerende hjælp og råd til dine konkrete spørgsmål.

 1. Skal der altid udarbejdes en skriftlig lejekontrakt for at lejeaftalen er gyldig?
 2. Bor du til leje i en lejlighed eller i et værelseslejemål?
 3. Hvis flere skal dele en lejlighed
 4. Kan man bo til leje i en kælder?
 5. Er udlejer overhovedet udlejer?
 6. Hvor meget må udlejer kræve i depositum mv.?
 7. Indflytningen
 8. Lejers brug af det lejede
 9. Udlejers adgang til at udføre arbejder i det lejede
 10. Vedligeholdelse i lejeperioden
 11. Betaling af leje mv. 
 12. Manglende rettidig betaling af leje mv.
 13. Lejemålets varighed
 14. Lejers fraflytning i utide
 15. Forbrug
 16. Indsigelse mod forbrugsregnskabet
 17. Udlejer sælger, dør eller går konkurs
 18. Lejens størrelse
 19. Lejers overdragelse af lejemålet til andre
 20. Ændringer i lejemålet
 21. Udlejers opsigelse/ophævelse

 

Lejligheds-/værelseslejemål

Lejligheds-/værelseslejemål

Det rigtige regelsæt Rundt om i Lejeloven er der meget forskellige regler for et boliglejemål afhængig af, om der er tale om at du har lejet en...

læs mere
Indflytningen

Indflytningen

Overtagelsesdag Overtagelsesdagen fremgår af aftalen med udlejer. Senest på overtagelsesdagen skal udlejer overdrage det lejede og nøgler...

læs mere
Lejers brug af det lejede

Lejers brug af det lejede

Hvad må lejer anvende lejemålet til? Lejer er den eller de, der er anført som lejer i lejeaftalen. Under lejeforholdet må lejer anvende lejemålet...

læs mere
Vedligeholdelse i lejeperioden

Vedligeholdelse i lejeperioden

Problemstilling Leje af lokaler varer en periode, og går ud på at bruge lokalerne med faciliteter. En følge heraf er at lokalerne og faciliteterne...

læs mere
Betaling af leje mv.

Betaling af leje mv.

Lejers væsentligste pligt – betaling af leje Langt den væsentligste forpligtelse for lejer er at betale vederlag for brugen af lokalerne, altså...

læs mere
Manglende rettidig betaling

Manglende rettidig betaling

Problemstilling Rettidig betaling af leje mv. er lejers vigtigste forpligtelse og tilsvarende er manglende betaling lejeres groveste misligholdelse...

læs mere
Lejemålets varighed

Lejemålets varighed

Hvor længe kan du regne med at du kan bebo lejemålet? Som lejer kan du altid sige lejemålet op – normalt med 3 måneders varsel. Men hvordan er du...

læs mere
Lejers fraflytning i utide

Lejers fraflytning i utide

Problemstilling Hvis lejer ønsker at komme ud af et lejemål kan det ske på 2 måder. Enten efter de aftalte bestemmelser/Lejeloven...

læs mere
Forbrug

Forbrug

Hvad omfatter forbrug mv.? Et beboelseslejemål har brug for varme, evt. køling, varmt og koldt vand inkl. vandafledning, el og måske...

læs mere
Lejens størrelse

Lejens størrelse

Lejens størrelse ved et boliglejemåls begyndelse vil normalt være aftalt i lejeaftalen. Senere kan det komme stigninger, enten i henhold til aftale...

læs mere
Ændringer i lejemålet

Ændringer i lejemålet

Problemstilling I løbet af en lejeforhold, der kan vare i mange år, kan der opstå ønsker eller behov for at foretage fysiske ændringer i lejemålet....

læs mere