Lejers fraflytning i utide

Problemstilling

Hvis lejer ønsker at komme ud af et lejemål kan det ske på 2 måder. Enten efter de aftalte bestemmelser/Lejeloven eller ved lejers fraflytning i utide.

Normalt vil lejer kunne sige op med aftalt eller gældende varsel. En lejer af et tidsbestemt lejemål, kan dog kun opsige, hvis det er udtrykkelig aftalt.

Men der kan i lejers tilværelse ske noget, der gør, at lejer flytter før dette tidspunkt.

Sker det, vil det være en  misligholdelse fra lejers side.

Ved udlejer, at lejer er fraflyttet

Udlejer kan gøre misligholdelsesvirkning gældende, når lejer fraflytter i utide.

Udlejer har krav på at blive stillet som om lejer ikke havde misligholdt og dertil få dækket sine øvrige tab.

Afgørende for beregning heraf bliver derfor, om udlejer blev gjort opmærksom på, at lejer er flyttet.

Hvis lejer gør udlejer opmærksom på, at han flytter (i utide), og afleverer nøglerne til udlejer, svarer det til at lejer siger op på fraflytningstidspunktet. Det vil normalt sige, at udlejer bl.a. har krav på leje og forbrug for den indeværende måned og det antal måneder, der svarer til lejers opsigelsesvarsel, normalt 3.

Lejer skal også dække udlejers andre udgifter i anledning af misligholdelsen, men dog ikke af udgifter, som udlejer ville have under alle omstændigheder i forbindelse med et lejerskifte.

Udlejers tabsbegræsning

Hvis lejer fraflytter før opsigelsesvarslets ophør, og altså på et tidspunkt, hvor lejer skal betale leje mv. uden at få gavn af brugsretten, skal udlejer forsøge at begrænse lejers tab  ved at bestræbe sig på at genudleje lejemålet til anden side. Og udlejer skal formindske sit krav mod lejer med det beløb som udlejer indvinder, eller burde have indvundet, fra anden side.

Det er ifølge retspraksis yderst usikkert, hvor meget der skal til for at udlejer har bestræbt sig på at begrænse lejers tab.

Se også Lejernes Frie Retshjælps artikel om genudlejningspligten.

Hvis lejer “rømmer”, uden at udlejer bliver orienteret

Det kan også forekomme, at lejer bare flytter uden at underrette udlejer – evt. bare “rømmer” lejemålet.

Er det tilfældet, får udlejer krav på leje mv. også for tiden indtil han opdager, eller burde have opdaget fraflytningen, udover i opsigelsesperioden jf. ovenfor. Hertil kommer også andre, f.eks. indhentelse af en adresseoplysning, eventuel tømning af lejemålet mv.