Lejers brug af det lejede

Hvad må lejer anvende lejemålet til?

Lejer er den eller de, der er anført som lejer i lejeaftalen.

Under lejeforholdet må lejer anvende lejemålet til det formål som er aftalt med udlejer, f.eks. beboelse.

Hvis du derfor har lejet lejemålet til beboelse, må du ikke drive erhverv i lejemålet. Her kan nemt opstå nogle uklare gråzoner, f.eks. ved kombinationer med hjemmearbejdsplads, dagpleje, hobbyskrædderi af bryllupskjoler mv.

Hvis du derfor på forhånd overvejer at supplere din beboelse med en lidt erhvervsagtig aktivitet, bør du overveje at afklare det med udlejer inden indgåelse af lejeaftalen og få skrevet en udvidet anvendelse ind i lejekontrakten.

Hvem må du have boende?

Det lejede må kun anvendes af dig og din husstand. Det vil således være en misligholdelse, hvis lejer overlader brugen af det lejede til andre.

Ved husstand forstås ikke kun ægtefælle/samlever og (mindreårige) børn, men efter omstændighederne også andre, f.eks. voksne børn, voksne søskende, gamle forældre, bofæller m.fl. Afgørende for om en flerhed af personer er en hussstand afgøres konkret ud fra mange forskellige forhold, men kræver at man “bor sammen”, ikke bare er i samme lejlighed (det vil sige at fremlejeforhold ikke er fælles husstand). Man behøver ikke at sove i samme seng, men man skal mindst spise sammen (og ikke bare på samme tid af mad fra hver sin hylde i køleskabet), man skal nok i nogen grad have fælles økonomi, fælles (indbo)forsikring, fælles licens, og nogle fælles aktiviteter knyttet til at bo sammen, f.eks. danse om samme juletræ til jul.

Desværre er der en sådan usikkerhed om begrebet, at det var tid til anden giver anledning til retssager, hvor det hænder. at en udlejer kan komme igennem med at ophæve lejemålet fordi den indbyrdes relation mellem lejeren og en anden ikke bliver vurderet som en husstand.

Dyr

Oftest vil det være aftalt enten i lejekontrakten eller i et ordensreglement om lejeren må holde husdyr.

I modsat fald må det antages, at lejeren i sædvanligt omfang må holde mindre dyr, der hverken generer de øvrige lejere eller er til gene for ejendommen. Hvad der er sædvanligt, både med hensyn til dyreart og antal, afhænger af lejemålets karakter. Efter omstændighederne kan et par får accepteres på et hus på landet med udbygninger, og et par undulater i en 4. salslejlighed.

Lejerens opførsel

Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. Og lejeren skal sørge for at andre, husstand, gæster og andre, som udlejer har givet adgang til det lejede, tillige behandler det lejede forsvarligt.

Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, som bliver lavet at nogen af disse. F.eks. hvis datterens fest går amok og gæsterne smadrer opgangen.

Lejer og de personer, som han er ansvarlig for, skal ligeledes iagttage god skik og orden overfor andre, udlejer, udlejers personale, øvrige lejere i ejendommen og øvrige i kvarteret. Det vil sige opføre sig ordentligt og ikke være til unødig gene, f.eks. må man hverken slå viceværten eller opbevare krysantemumbomber i kælderrummet.

Ordensreglement

Udlejer kan have udfærdiget et ordensreglement, og vil i så fald ofte oplyse herom i forbindelse med lejeaftalen.

I et ordensreglement vil udlejer giver påbud, der skal være med til at sikre god skik og orden. F.eks. hvornår der må øves på violin eller bores med slagbor, hvor affaldet skal stilles og hvor cykler ikke må smides.

Tilsidesættelse af god skik og orden

Ud over risiko for at skulle betale erstatning, hvis lejer påfører ejendommen skade, kan lejeren risikere opsigelse/ophævelse af lejeforholdet, hvis lejer, eller de, som lejer er ansvarlig for, ikke udviser god skik. F.eks. kan lejemålet blive ophævet, hvis børnene begår og bliver dømt for kriminalitet i byområdet, og hele husstanden bliver nødt til at flytte.