Betaling af leje mv.

Lejers væsentligste pligt – betaling af leje

Langt den væsentligste forpligtelse for lejer er at betale vederlag for brugen af lokalerne, altså betale leje.

Lejens størrelse

Lejens størrelse vil normalt være aftalt. Uenighed mellem udlejer og lejer om lejens størrelse kan afgøres af Huslejenævnet.

Andre betalinger

Det vil ofte også være aftalt, at lejer skal betale acontobidrag til forbrug, varme, evt. køling, vand, vandafledning og måske signalforsyning. El betales oftest direkte til værket, men det kan i enkelte særlige situationer være, at lejer skal betale for el direkte til udlejer.

Hvor skal der betales?

Udlejer skal anvise et sted til betaling af lejen i form af en konto i et dansk pengeinstitut. I praksis foregå betalingen oftest ved overførsel til udlejers konto elektronisk fra lejers konto eller eventuelt med bistand til overførslen fra lejers bank.

Skulle der undtagelsesvis ikke være anvist en konto, kan betaling ske kontant direkte til udlejer.

Hvornår skal leje mv. betales?

Leje mv. i boliglejemål skal normalt betales månedsvis forud.

Lejen forfalder til betaling på månedens første dag, der ikke er en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag. Og forfaldsdagen er sidste rettidige dato for betaling af leje mv.

Tidligere var sidste rettidige dag for betaling af leje mv. 3 hverdag efter forfaldsdagen, men det er altså nu ændret, selv om en lang række både lejere, banker og udlejere fortsat tror og hårdnakket hævder, at den gamle regel fortsat er gældende.

Betaling i dit pengeinstitut på betalingsdagen, anmodning på betalingsdagen om overførsel f.eks. med netbank (vær opmærksom på, hvornår din netbank lukker om aftenen) er rettidig selv om betalingen først når frem på udlejers konto den efterfølgende bankdag. Hvis du betaler kontant, skal udlejer ha’ pengene til rådighed på betalingsdagen. Det vil sige, at du enten skal møde personligt frem hos udlejer på betalingsdagen, eller hvis du sender, skal du sende så mange dage før, at du er sikker på, at udlejer modtager beløbet senest på betalingsdagen.

Bevis for betaling – kvittering

Konsekvensen af manglende betaling misligholdelse. Og misligholdelse medfører lejemålets ophævelse.

Det er derfor vigtigt, sat du sikrer dig bevis for betalingen/overførslen.

Hvis du overfører beløbet til udlejers konto, skal du sikre dig bevis for overførslens gennemførelse (ikke bare at du har anmodet om overførsel, men at den rent faktisk er ekspederet), hvis banken overfører, enten på din anmodning eller via Betalingsservice, skal du sikre dig bevis for overførslen. Og hvis du betaler kontant skal du sikre dig en kvittering fra udlejer på at han har modtaget beløbet.

Dokumentation for alle dine betalinger til udlejer skal du opbevare sikkert. I mange år – faktisk i hele lejeforholdets varighed og mindst 3 år derefter. Du kan få brug for dem.