Forbrug

Hvad omfatter forbrug mv.?

Et beboelseslejemål har brug for varme, evt. køling, varmt og koldt vand inkl. vandafledning, el og måske signalforsyning.

Disse forhold kan enten skaffes af lejeren selv eller blive leveret via udlejer. Hvis lejer selv står for leverancerne er leveringsaftalen mellem lejeren og leverandøren. Det er normalt tilfældet med el, og nogen gange med naturgas. Det kan f.eks. også være leje af et helt hus, der opvarmes et oliefyr, eller et hus på landet med egen vandforsyning.

Hvis udlejer står for leverancerne kan han, ved siden af lejen, kræve sine udgifterne hertil dækket af lejeren efter reglerne i Lejelovens kap. VII og kap. VII A. I de andre tilfælde skal lejer selv betale direkte til leverandørerne.

Måling af forbrug

Udlejers særskilte opkrævning af lejerens andel af forbruget af vand, el og evt. køling kræver i beboelseslejligheder, at der i lejemålet er installeret særskilte målere. Varme derimod kan godt opkræves uden at der foreligger målere, i form af radiatormålere eller energimålere eller tilsvarende.

Forbrugsregnskaber

Udlejer skal udarbejde særskilte forbrugsregnskaber for varme og varmt vand, for evt. køling og for (koldt) vand, der angiver de enkelte lejeres andel af de samlede omkostninger for ejendommen.

Udlejer skal hverken tjene på eller have udgifter til lejemålenes forsyning. Så alle udlejers udgifter kan og alle rabatter mv. skal medtages i forbrugsregnskabet. Undtaget er dog udgifter til brug for ejendommen, udvendigt lys, lys i fælleskælder mv.

Forbrugsregnskaber skal udarbejder hvert år for et års forbrug. Udlejer fastsætter forbrugsåret. Regnskabet skal indeholde oplysninger om ejendommens samlede udgifter og om hver enkelt lejers andel heraf.

Varme og varmt vand kan, hvis der ikke er forbrugsmålere, fordeles efter særligt fastsatte fordelingsregler. Dog kan et flertal af lejerne, mod at betale udgiften hertil, kræve at der skal installeres forbrugsmålere til fremtidig fordeling af udgiften.

Forbrugsregnskabet skal aflægges overfor lejerne indenfor bestemte frister (hovedreglen er senest inden 4 måneder efter forbrugsårets udløb) og skal indeholde oplysning om lejerens adgang til at fremsætte indsigelser.

Aconto

Udlejer kunne kræve årets fulde forbrug betalt på en gang når forbrugsregnskabet foreligger. Men udlejer kan også, og det gør udlejere normalt, løbende kræve månedlige acontobidrag hos lejerne. Disse acontobidrag må højst opkræves med det forventede forbrug.

De faktisk betalte acontobidrag skal naturligvis skal naturligvis fragå i den endelige opgørelse i forbrugsregnskabet.

Udlejer kan varsle ændring af acontobeløbene med 6 ugers varsel, hvis en opgørelse viser, at de fastsatte acontobidrag ikke svarer til slutresultatet.

Nyetablering af målere

Hvis udlejer installerer målere til en slags forbrug, f.eks. vand, som tidligere har været indregnet i lejen, skal udlejer inden han kan opkræve forbruget efter målerne nedsætte huslejen med et tilsvarende beløb. Det vil sige, at der først kan opkræves forbrug efter at målerne har været installeret i et helt forbrugsår. For før er det ikke muligt at beregne det beløb, som lejen skal nedsættes med.

Slutafregningen

Hvis forbrugsopgørelsen viser, at lejer har betalt for lidt, kan udlejer kræve det manglende betalt sammen med første huslejebetaling, efter at der er gået 1 måned efter at lejer har modtaget slutopgørelsen. Hvis det manglende beløb overstiger 3 måneders leje kan lejer dog betale det over 3 måneder.

Hvis lejer har betalt for meget i acontobidrag skal det for meget betalte udbetales til lejer eller fratrækkes i første lejebetaling efter at slutopgørelsen er kommet frem til lejer.